Manuál programu Schrack Meter

Pro online kontextovou nápovědu stiskněte klávesu F1.

Obsah

Manuál programu Schrack Meter 1

Obsah. 1

Úvod. 2

Funkce programu. 2

Minimální požadavky na PC.. 2

Instalace softwaru. 3

Získání licenčního čísla pomocí připojení k Internetu. 4

Licencování a registrace dalších funkcí programu. 6

CW Schrack Meter ovladač. 6

CW Modbus ovladač. 6

Schrack Meter Multidevice. 6

Spuštění programu Schrack Meter v režimu Multidevice. 6

Nastavení programu. 8

Nastavení parametrů komunikace. 8

Nastavení limitních mezí pro detekci alarmů. 8

Komunikace. 8

Fázové hodnoty. 9

Nastavení rozsahu zobrazení přístrojů. 9

Výkony a energie. 10

Grafy U, I, P. 10

Přizpůsobení vzhledu grafů. 10

Časová lupa. 11

Rychlé děje. 11

Alarmy. 12

Nápověda. 13

O aplikaci 14

 


Úvod

Program „Schrack Meter“ je software pro vzdálený monitoring měřených veličin z analyzátoru elektrických sítí – multimetr - SCHRACK NA-35. Před použitím programu musí být multimetr řádně nainstalován a propojen komunikační linkou RS485 s počítačem PC tak je popsáno v návodu k obsluze.
 

Funkce programu

Obslužný software Schrack Meter pro vzdálený monitoring má následující základní funkce:

Minimální požadavky na PC

 1. Operační systém Windows 95/98/ME/NT/2000/XP  (vřele doporučujeme operační systém řady NT – Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP !!!)
 2. Grafická karta s minimálním rozlišením 800x600 nebo více (doporučujeme min. rozlišení 1024x768)
 3. Jeden volný sériový port (COM)
 4. 64MB RAM (pro Windows XP min 128MB)
 5. Procesor Pentium II – 300 MHz a vyšší (doporučujeme Pentium II na 500 MHz a vyšší)
  (Program lze někdy provozovat i na pomalejších počítačích, avšak je třeba se smířit s pomalejším čtením hodnot z multimetru a pomalými reakcemi počítače.)
 6. Instalovaný Internet Explorer verze 4 nebo novější.
 7. CD-ROM jednotka pro instalaci

Instalace softwaru

 1. Vložit instalační disk do mechaniky CD počítače.
 2. Pokud nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, spusťte program SETUP.EXE, který se nachází v hlavním (root) adresáři na instalačním CD ROM.
 3. Řiďte se pokyny instalačního programu.

 

Tím je dokončena instalace programu v DEMO režimu. V DEMO režimu jsou blokovány komunikační funkce programu. Pro jejich odblokování je třeba zadat platné licenční číslo. To lze provést následujícím postupem.

 1. Spusťte program z nabídky Start –>Programy –> Schrack –> Meter –> „Schrack Meter“.
 2. Pod záložkou programu „O aplikaci“ vyberte záložku licence „Schrack METER“ 3. Vyplňte jméno a firmu do příslušných políček
 4. Potvrďte správné zadání jména a firmy stiskem tlačítka      „Jméno a firma jsou zadány dobře“.
 5. Potvrďte souhlas s licenční smlouvou stiskem tlačítka      „S licenční smlouvou souhlasím“.
 6. Zadejte licenční číslo, které jste obdrželi při nákupu multimetru Schrack NA-35. (Pokud Vám při nákupu přístroje nebylo licenční číslo poskytnuto, požádejte o něj svého dodavatele, popř. přímo firmu Schrack Energietechnik. O licenční číslo můžete také požádat prostřednictvím formuláře, který se objeví po stisku tlačítka
  Získat licenci“.   Pro tuto možnost je třeba, aby byl počítač připojen do sítě Internet. Další informace získáte také na stránkách programu Schrack Meter.
 7. Pokud jste zadali platné licenční číslo, objeví se nápis „Licencováno“ a v políčku návratový kód, se objeví číslo. Toto číslo slouží k registraci softwaru. Registrace není povinná a neváže na ní funkčnost programu Schrack Meter.
 8. Pokud se chcete zaregistrovat u výrobce programu, zašlete návratový kód na emailovou adresu registrace@elis-hk.cz . V emailu uveďte Vaše jméno, firmu a spojení na Vás. Registrovaným uživatelům programu budou zaslány informace o inovacích a upgradech programu Schrack Meter  a souvisejícího softwaru. Získané kontaktní informace nebudou nikomu poskytnuty a budou použity pouze k deklarovanému účelu.
 9. Jako odpověď na Vaši registraci Vám bude zaslán registrační klíč, který vepíšete do příslušné kolonky. Po vyplnění správného registračního klíče se objeví nápis „Registrováno“. Tím je instalace, licencování a registrace softwaru Schrack Meter ukončena.

Získání licenčního čísla pomocí připojení k Internetu

Postupujte podle bodů 1 .. 5 dle předchozího odstavce.

 

 1. Stiskněte tlačítko „Získat licenci“. Objeví se následující formulář: 2. Do příslušných polí vyplňte Vaše kontaktní údaje.
 3. Stiskněte tlačítko „Potvrdit    
 4. Ujistěte se, že Váš počítač je připojen k Internetu.
 5. Stiskněte tlačítko „Odeslat
 6. Úspěšné odeslání je signalizováno hláškou
 7. Pokud při odesílání dojde k chybě, zkontrolujte připojení k Internetu a pokuste se žádost znovu odeslat.
 8. Pokud jsou splněny podmínky pro přidělení licenčního případně registračního čísla, bude číslo pro Vás k dispozici na serveru do 1 minuty. Proto po chvíli stiskněte tlačítko „Přijmout
 9. Pokud je Vaše licenční na serveru připraveno, odešle je server na Vaši emailovou adresu. O tom budete informováni následující hláškou:
   a .

Obdobný postup se provádí pro získání licenčního i registračního čísla. Pokud máte základní licenci pro software multimetru Schrack NA-35, není registrace povinná. I bez registrace je software plně funkční. Pokud svůj software zaregistrujete, budou Vám zasílány informace o novinkách a inovacích softwaru. Získané kontaktní údaje budou použity pouze k deklarovanému účelu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Pro získání licenčního čísla dalších funkcí programu na zkušební dobu 30 dní nemusíte vyplňovat všechny (obchodní) údaje, stačí vyplnit jméno a emailový případně i telefonický kontakt. Pokud žádáte o registraci opravňující k trvalému používání placených funkcí softwaru, vyplňte všechna pole. Na základě takto vytvořené Vaší žádosti o registraci – objednávky – Vám bude vystavena zálohová faktura. Po jejím uhrazení Vám bude zaslán registrační kód a daňový doklad. Registrační kód bude rovněž připraven na serveru pro možnost jeho načtení a instalaci online přes Internet.

Pozn.:

·        Všechny informace, které jsou zasílání prostřednictvím sítě Internet jsou zobrazeny v poli „Odesílané informace“ a je možno si je před odeslání prohlédnout. Komunikace přes Internet je šifrována, takže je bezpečnější než obyčejná emailová pošta.

·        Pokud nemáte k dispozici připojení k Internetu, je možno informaci vytisknout pomocí tlačítka „Tisk“ a odfaxovat nebo poslat poštou autorovi programu:

Fax:         495513054

Adresa:   Ing. Jan Procházka
ELIS - inženýrské služby
Mánesova 563
50002 Hradec Králové
(Czech Republic)

 

Aktuální informace o programu Schrack Meter  včetně cen licencí získáte zde.


Licencování a registrace dalších funkcí programu

Nainstalovaný software obsahuje další přídavné funkce, které mohou být povoleny po zadání dalších licenčních čísel. Tato licenční čísla povolí používání příslušných funkcí programu na dobu 30 dnů. Pokud bude uživatel chtít využívat příslušné funkce i po této době, musí se zaregistrovat u výrobce a autora softwaru. Další informace o možnosti získání licenčního čísla a registrace pro další funkce programu získáte na emailové adrese registrace@elis-hk.cz. Případně telefonicky na čísle 495 513 055 (fax: 495 513 054) nebo na mobilním telefonu 603 469925 – Ing. Jan Procházka.

CW Schrack Meter ovladač

Po zadání licenčního čísla pro tuto funkci programu získáte komunikační ovladač vizualizačního systému Control Web 2000 firmy Moravské přístroje a.s. Tento ovladač slouží k implementování komunikačních funkcí potřebných pro čtení dat z multimetru Schrack NA-35 do vizualizační aplikace v systému Control Web. Další informace o této možnosti jsou v kapitole Rozšířené aplikace s multimetry řady NA-35 firmy SCHRACK. Přístroj Schrack NA-35 komunikuje pomocí protokolu Modbus. Výhoda použití tohoto ovladače oproti standardnímu Modbus ovladači je, že způsob jeho komunikace protokolem MODBUS s přístrojem je přizpůsoben tak, aby bylo možno data z multimetrů číst maximální možnou rychlostí.

CW Modbus ovladač

Po zadání licenčního čísla pro tuto funkci programu získáte obecný komunikační ovladač MODBUS vizualizačního systému Control Web 2000 firmy Moravské přístroje a.s. Důležité je, že tento ovladač může sdílet s ovladačem CW Schrack Meter jeden komunikační port a tak můžete na jedné komunikační lince mít vedle několika multimetrů Schrack NA-35 také další zařízení (PLC nebo jiné přístroje), které komunikují protokolem MODBUS.

 

Oba ovladače mohou komunikovat s více multimetry nebo jinými zařízeními a to jak na jediné komunikační lince (přenosy z jednotlivých zařízení se střídají), tak na více komunikačních linkách (více COM portech) – v tom případě komunikace běží na obou linkách současně. (Samozřejmě je možno oba způsoby kombinovat – více linek a na každé lince více přístrojů.)

 

Aktuální informace o programu Schrack Meter  včetně cen licencí získáte zde.

Schrack Meter Multidevice

Základní program Schrack Meter umožňuje komunikovat vždy pouze s jedním přístrojem na lince současně. Pro komunikaci s dalším přístrojem je nutno se na tento přístroj „přepnout“. Po zadání licenčního čísla pro tuto funkci je možno konfigurovat komunikaci s více multimetry současně.


Spuštění programu Schrack Meter v režimu Multidevice

Program Schrack Meter lze spustit v režimu Multidevice pomocí zástupce v nabídce „Start“ nebo z příkazového řádku spuštěním „meter.exe /M“. Pokud spustíte program Schrack Meter v režimu Multidevice, objeví se následující okno:

 

 

V tabulce jsou uvedena jména Vámi nadefinovaných přístrojů – analyzátorů sítě „Schrack NA-35“. Pokud jména nejsou ještě nadefinována, stiskněte tlačítko „Nastavení“. Spustí se standardní okno přístroje „Schrack Meter“. V tomto okně lze provést definici jednotlivých připojených přístrojů NA-35, jejich jméno, popis (umístění), komunikační port počítače, rychlost komunikace, adresu přístroje atd. . Další nápověda k této funkci je zde.hlp_Settings

Každý přístroj může mít vlastní komunikační port nebo může více přístrojů sdílet jediný komunikační port počítače. V druhém případě se okna jednotlivých přístrojů střídají v komunikaci. Celková doba pro odečtení dat z jednoho přístroje proto narůstá.

Popis programu

Program tvoří jedno hlavní okno ve kterém se pomocí záložek přepínají různé panely s informacemi.Jednotlivé panely jsou:

Nastavení programu

Před vlastním využíváním funkcí programu je třeba nastavit přístroj (viz: Návod k obsluze multimetru) a komunikační parametry v programu Schrack Meter. Nastavené parametry v přístroji a v programu se musí shodovat (komunikační rychlost a adresa multimetru). Panel Nastavení se objeví po kliknutí na příslušnou záložku programu:

 

Nastavení parametrů komunikace

V levé části okna nastavíme v příslušných kolonkách komunikační port, rychlost komunikace a adresu multimetru. Je možné předvolit více různých nastavení pro více multimetrů. To se provede tak, že po stisku tlačítka „Vložit přístroj“ se vyplní nové jméno přístroje v kolonce „Jméno přístroje“ a dále se nastaví ostatní parametry. Nakonec je třeba stisknout tlačítko „Uložit“, aby se nové nastavení uložilo.

 

POZOR: Nastavení lze měnit pouze, pokud neběží komunikace s přístrojem. Pokud běží, je třeba ji nejprve zastavit stiskem tlačítka „Stop komunikace“.

Nastavení limitních mezí pro detekci alarmů

Program Schrack Meter umožňuje pro většinu multimetrem měřených veličin vyhodnocovat překročení a podkročení přednastavených mezí, tato překročení zaznamenávat a opticky indikovat. Meze se nastavují v pravé části okna. Tato nastavení se vztahují vždy k příslušnému multimetru. Každý definovaný multimetr má svá nastavení limitních mezí.

Komunikace

Ve střední části okna je možno volit datový zdroj a spouštět a zastavovat komunikaci.

 

Tlačítko „Zobraz komunikaci“ je použitelné pouze, pokud běží komunikace. V takovém případě se po jeho stisku objeví okno zobrazující komunikaci s multimetrem.

 

  

 

Fázové hodnoty

Pro každou měřenou fázi je možno sledovat napětí, proud, výkon a zkreslení(THD). Fáze jsou rozlišeny barevně.(Fáze1-červená, fáze2-zelená, fáze3-žlutá). Hodnoty jsou signalizovány číselně, simulací analogového ručkového přístroje a bargrafem. V pravé části lze sledovat nastavení přístroje, typ přístroje a další parametry přístroje. V pravé dolní části je zobrazován kmitočet a účiník.

Nastavení rozsahu zobrazení přístrojů

Kliknutím pravým tlačítkem myši na určitý ručkový přístroj se otevře dialogové okno pomocí něhož lze měnit rozsah přístroje. Nastavená hodnota je automaticky uložena.

 

Výkony a energie

Výkony a energie jsou vyjádřeny číselně a pomocí barevných bargrafů.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na některý z bargrafů je možné změnit hodnotu rozsahu bargrafu.

 

Grafy U, I, P

Na tomto panelu můžeme sledovat průběhy napětí proudů a výkonů v jednotlivých fázích. Pokud není označeno políčko „zobrazit staticky“ je graf aktualizován každých 10s.

Přizpůsobení vzhledu grafů

 

Časová lupa

Po stisknutí tlačítka Zobrazit staticky je umožněno zvětšení do konkrétní časové výseče grafu a to tažením levým tlačítkem myši zleva doprava. Plný časový rozsah je zobrazen po tažení levým tlačítkem myši zprava doleva. Posun časové výseče grafu na jednotlivé strany lze provést tažením pravým tlačítkem myši.

 

 

Pokud je graf zobrazován staticky je možné graf vytisknout nebo vyexportovat do souboru formátu MS Excel.

Po stisku tlačítka „Náhled“ se objeví následující obrazovka. Takto vytvořený náhled grafu lze vytisknout na připojené tiskárně.

 

 

Rychlé děje

Na tomto panelu lze spustit záznam jedné veličiny s maximálním možným časovým rozlišením (cca 1 vzorek za vteřinu). Lze přednastavit dobu po kterou se bude záznam provádět a veličinu, která se má zaznamenat. Výsledný graf lze zobrazit v náhledu a vytisknout.

 

 

Alarmy

Při překročení mezí nastavených v záložce Nastavení dojde k zapsání začátku a konce výskytu poruchy do seznamu poruch.

Seznam zobrazených alarmů můžeme filtrovat

 

Můžeme libovolně kombinovat následující filtry:

 

Potvrzení alarmů se provádí zaškrtnutím políčka na příslušném alarmu.

 

Zobrazené alarmy lze dále zpracovat:

 

 

Nápověda

Na tomto panelu lze zobrazit manuál k programu a různé další informace. Některé informace se zobrazují ze sítě Internet a proto jsou dostupné pouze, pokud je počítač k Internetu připojen.

 

 

O aplikaci

Na tomto panelu jsou zobrazeny informace o programu a licencích, které se vztahují k jeho použití.