Analyzátory elektrických sítí

NA-21/25/35/PB

Návod k obsluze

INSTALACE

Přístroj je určen k montáži do panelu o normalizované velikosti výřezu je 92 x 92 mm. Před připojením přístroje k síti se zkontrolujte, zda  jeho zapojení odpovídá schématu připojení. Nesprávné připojení může vést k chybné funkci přístroje nebo i k jeho poškození.

Při instalaci přístroje vybaveného komunikační linkou (provedení NA-35 nebo NA-PB) je třeba se vyvarovat souběžného vedení datových kabelů se silovými kabely nebo jejich umístění v blízkosti přístrojů vyzařujících silné elektromagnetické pole ( transformátory, frekvenční měniče …)

 

PROGRAMOVATELNÉ PARAMETRY

 

1.       PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Programování přístroje je rozděleno na dva stupně, které jsou přístupné přes dva rozdílné čtyřmístné přístupové kódy.

 

2.       PRVNÍ STUPEŇ

• Zákaznická stránka: tato stránka umožňuje uživateli nastavit zobrazení jím požadovaných hodnot. Stránka sestává ze třech řádků, kde je možno zvolit následující veličiny:

ŘÁDEK 1:  Fázové napětí U1, sdružené napětí U1-2, frekvence, proud ve fázi L1, činný výkon ve
fázi L1

ŘÁDEK 2:  Fázové napětí U2, sdružené napětí U2-3, účiník, proud ve fázi L2, činný výkon ve fázi L2*, jalový výkon

ŘÁDEK3:   Fázové napětí U3, sdružené napětí U1-3, proud ve fázi L3, činný výkon ve fázi L3, činný výkon, zdánlivý výkon


*Činný výkon ve fázi L2 není zobrazen v jednotce W, nýbrž pomocí koeficientu k (kW) nebo M (MW).

 

• Způsob připojení přístroje:      3vodičové Aronovo připojení (L1, L2, L3) nebo

4vodičové připojení (L1, L2, L3, N)

 

• Komunikace RS 485: v této části mohou být nastaveny následující přenosové parametry:

- Adresa JBUS/MODBUS (může být zvolena adresa v rozmezí 1 až 255)

- Přenosová rychlost 1200/2400/4800/9600 bit/s (Baud)

- Další neproměnné přenosové parametry jsou:

Paritní bit:      žádný
Stopbit:          1
Startbit:          1
Čas odezvy:   £ 200 ms

 

• Měření střední hodnoty výkonu: měřená veličina (činný, jalový nebo zdánlivý výkon) a integrační čas 5/8/10/15/20/30/60 minut

 

• Impulsní výstup: konstanta elektroměru (hodnota energie odpovídající jednomu impulsu). Je možno nastavit konstanty pro činnou a jalovou energii. Jejich hodnoty mají být nastaveny v souladu s následující tabulkou – připojený příkon (xkW,xkvar) / konstanta elektroměru (1imp./xWh,xvarh)

 

 

1 IMPULS

 

činná energie P

jalová energie Q

10Wh

10varh

100Wh

100varh

1kWh

1kvarh

10kWh

10kvarh

100kWh

100kvarh

1MWh

1Mvarh

10MWh

10Mvarh

     £ 10kW      

     £ 10kvar

    ¨

    

      ¨

      ¨

      ¨

       ¨

      ¨

      ¨

     £ 100kW

     £ 100kvar

    ¨

      ¨

      ¨

      ¨

       ¨

      ¨

      ¨

     £ 1MW

     £ 1Mvar

 

      ¨

      ¨

      ¨

       ¨

      ¨

      ¨

     £ 10MW

     £ 10Mvar

 

 

      ¨

      ¨

       ¨

      ¨

      ¨

     £ 100MW

     £ 100Mvar

 

 

 

      ¨

       ¨

      ¨

      ¨

 

Příklad: připojení na vedení 230/400V, 800/5A – odpovídající příkon: 400 x 800 x Ö3 = 554240W = 554,24kW.

Z vypočtené hodnoty je možno nastavit konstantu elektroměru v rozmezí 100Wh / 1kWh / 10kWh / 100kWh / 1MWh / 10MWh

Není možno nastavit hodnotu 1impuls = 10Wh

Délka impulsu činí 50 nebo 100ms a je vyjádřena následující závislostí:

 

Připojený příkon x Vt x Ct / konstanta elektroměru kde:

 

Příkon na svorkách (W) = 450V x 5A x Ö3 = 3897W – při hodnotě proudového vstupu 5 A

Ct = převodový poměr proudového transformátoru – např.: 800/5A = 160

Vt = převodový poměr napěťového transformátoru – při přímém připojení = 1

Je-li konstanta elektroměru vyjádřena ve W a je-li vypočtená hodnota nižší než 18000, délka impulsu je 100ms, je-li vypočtená hodnota stejná nebo vyšší než 18000, délka impulsu je 50ms.

 

Příklad: připojení na vedení 20000/100V, 800/5A, konstanta elektroměru 1 impuls/10kWh  

 

Příkon x Vt x Ct / konstanta elektroměru = 3897x 160 x 200 / 10000 = 12470,4 (délka impulsu 100ms)                                                                                   

 

3 DRUHÝ STUPEŇ

 

• Převodové poměry externích transformátorů: naprogramování převodových poměrů proudového a eventuelně i napěťového transformátoru

 

PROGRAMOVÁNÍ

 

Programovací menu je rozděleno na následující programovací stránky:

 

·         Přístupový kód 1

·         Zákaznická stránka – řádek 1

·         Zákaznická stránka – řádek 2

·         Zákaznická stránka – řádek 3

·         Způsob připojení přístroje

·         Nastavení JBUS/MODBUS adresace

·         Nastavení přenosové rychlosti

·         Nastavení druhu výkonu pro integraci střední hodnoty výkonu v čase

·         Nastavení času integrace

·         Nastavení resetu maxima výkonu v čase

·         Nastavení konstanty elektroměru/činná energie

·         Nastavení konstanty elektroměru/jalová energie

·         Přístupový kód 2

·         Nastavení převodového poměru proudového transformátoru

·         Nastavení převodového poměru napěťového transformátoru

 

Naprogramování přístroje probíhá přes tři tlačítka umístěna na čelní straně přístroje:

Začátek programování: současné stisknutí tlačítek ENTER + DOWN.

Tlačítko ENTER slouží k potvrzení zadané hodnoty během programování a pro přechod na další programovací stránku. K potvrzení zadané hodnoty dojde pouze v případě, že zadaná hodnota se nachází v povolených mezích.

Tlačítko UP zvyšuje cyklicky hodnotu zobrazené veličiny.

Pomocí tlačítka DOWN dochází k průchodu předdefinovanými hodnotami v menu a k přechodu k další numerické pozici (u numerických hodnot).

Současným stisknutím tlačítek ENTER + DOWN během programování dochází k opuštění programovacího menu bez změny předtím uložených dat.

Současným stisknutím tlačítek ENTER + UP během programování dochází k návratu přístroje do zobrazovacího módu s uložením zadaných dat.

 

1         Stiskněte současně tlačítka ENTER a DOWN

2         Na displeji přístroje se zobrazí -Pr- CodE 0000

3         Pomocí tlačítka UP dochází ke změně hodnoty na aktuální pozici (blikající kurzor). Pomocí tlačítka DOWN dochází k pohybu kurzoru o jednu pozici doprava. Po zadání správného kódu (standardní hodnota 1000) stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

4         Při správně zadané hodnotě kódu se na displeji zobrazí údaj 1 -Pr- V VoLtAGE.
Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte veličinu, která bude zobrazována na 1. řádku zákaznické stránky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER.

5         Na displeji se zobrazí údaj 2 -Pr- V VoLtAGE.
Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte veličinu, která bude zobrazována na 2. řádku zákaznické stránky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER.

6         Na displeji se zobrazí údaj 3 -Pr- V VoLtAGE.
Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte veličinu, která bude zobrazována na 3. řádku zákaznické stránky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER.

7         Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- 3 – 4N / 3N – 3E (4vodičové připojení – L1, L2, L3, N).
Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty nebo pomocí tlačítka UP změňte údaj displeje na -Pr- 3 – 4N / 3 – 2E (3vodičové Aronovo připojení – L1, L2, L3). Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

8         Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- JbUS 255.
Pomocí tlačítka UP zadejte požadovaný údaj na aktuální pozici, stisknutím tlačítka DOWN přejděte  na sousední pozici a opakujte postup až k poslední pozici. Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

9         Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- bAUd 9600. Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN můžete zvolit požadovanou veličinu - (možné hodnoty nastavení 9600/4800/2400/1200 bit/s). Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

10     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- PMd tyPE - ACt. Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte požadovanou veličinu:
Act – činný výkon, reA – jalový výkon, APP – zdánlivý výkon. Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

11     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- PMd tiME – 60‘. Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte požadovaný čas integrace - (možné hodnoty nastavení 5/8/10/15/20/30/60 minut). Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

12     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- PMd rES – no. V případě, že nechcete zaznamenanou střední hodnotu maxima výkonu resetovat, stiskněte tlačítko ENTER. V opačném případě stiskněte tlačítko DOWN. Na displeji se zobrazí údaj -Pr- PMd rES – YES. Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

13     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- PULS 10Wh. Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte požadovanou konstantu elektroměru – (možné hodnoty nastavení jsou mezi: 1 impuls = 10Wh a 1 impuls = 10MWh). Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

14     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- PULS 10varh. Pomocí tlačítek UP popřípadě DOWN zvolte požadovanou konstantu elektroměru – (možné hodnoty nastavení jsou mezi: 1 impuls = 10varh a 1 impuls = 10Mvarh). Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

15     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- CodE 0000.

16     V případě, že nechcete nastavovat převodové poměry externího proudového respektive napěťového trafa, stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj SAVInG, následně dojde k opuštění programovacího menu a přístroj přejde automaticky do zobrazovacího módu.

17     V případě, že chcete nastavovat převodové poměry externího proudového respektive napěťového trafa, zvolte pomocí tlačítka UP požadovanou hodnotu na aktuální pozici (blikající kurzor), pomocí tlačítka DOWN přejděte o jednu pozici doprava a opakujte celý postup až do zadání požadované hodnoty.Po zadání správného kódu (standardní hodnota 2001) stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.
POZOR! Na displeji je zobrazeny hodnoty energie, která jsou naměřeny a uloženy v registrech přístroje. V případě změny převodových poměrů proudového respektive napěťového trafa dochází automaticky k vynulování těchto registrů
Pro přímé připojení přístroje je nutné nastavit převodové poměry externího proudového a napěťového trafa na hodnoty – (Ct = 1, Vt = 1). Je nutné dbát na to, aby hodnota Ct x Vt nebyla větší než 100000.

18     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- Ct 0001.
(max. nastavitelná hodnota Ct = 9999). Příklad: proudovému trafu 800/5A odpovídá Ct = 160. Pomocí tlačítka UP zadejte požadovanou hodnotu na aktuální pozici (blikající kurzor), pomocí tlačítka DOWN přejděte o jednu pozici doprava a opakujte celý postup až do zadání požadované hodnoty Ct. Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

19     Na displeji se zobrazí údaj  -Pr- Ut 0001.0
(max. nastavitelná hodnota Ut = 29999,9).
Pomocí tlačítka UP zadejte požadovanou hodnotu na aktuální pozici (blikající kurzor), pomocí tlačítka DOWN přejděte o jednu pozici doprava a opakujte celý postup až do zadání požadované hodnoty Ut. Potom stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení zadané hodnoty.

20     Na displeji se zobrazí údaj SAVInG, následně dojde k opuštění programovacího menu a přístroj přejde automaticky do zobrazovacího módu.

 

 

DISPLEJ

 

Pomocí tlačítek DOWN a UP můžeme procházet jednotlivé zobrazovací stránky. Zvolená stránka zůstává zobrazena až do dalšího stisknutí tlačítka.

 

Zobrazované stránky jsou:

           

3.       4 vodičové připojení (L1, L2, L3, N) – volba v menu 3-4N / 3N-3E

 

·         fázová napětí, činná energie

·         sdružená napětí , činná energie

·         fázové proudy, jalová energie

·         činný, jalový a zdánlivý výkon, činná energie

·         frekvence, účiník, proud nulovým vodičem, jalová energie

·         fáze 1: napětí, proud, činný výkon, činná energie

·         fáze 2: napětí, proud, činný výkon, jalová energie

·         fáze 3: napětí, proud, činný výkon, činná energie

·         střední hodnota výkonu v nastavené periodě, maximum výkonu, činná energie

·         zákaznická stránka (individuálně nastavené veličiny)

·         činitel harmonického zkreslení napětí v každé fázi

·         činitel harmonického zkreslení proudu v každé fázi

·         verze software, připojení přístroje (3N-3E)

 

4.       3 vodičové Aronovo připojení (L1, L2, L3) – volba v menu 3-4N / 3-2E

 

·         sdružená napětí , činná energie

·         fázové proudy, jalová energie

·         činný, jalový a zdánlivý výkon, činná energie

·         frekvence, účiník, jalová energie

·         střední hodnota výkonu v nastavené periodě, maximum výkonu, činná energie

·         zákaznická stránka (individuálně nastavené veličiny)

·         činitel harmonického zkreslení napětí v každé fázi

·         činitel harmonického zkreslení proudu v každé fázi

·         verze software, připojení přístroje (3-2E)